| Media
Imany
You Will Never Know
 • Imany - You Will Never...
 • Ellie Goulding - Lights
 • Y'akoto - Diamonds
 • Natalie Cole and Nat King Cole - Unforgettable
 • Pink Martini - Hey Eugene
 • Vaya Con Dios - What's A Woman
 • Chambao - Pokito A Poko
 • Selah Sue - Raggamuffin
 • Twin Shadow - Five Seconds

Bilety

 • Czy na terenie sali koncertowej obowiązuje zakaz palenia?

  Tak, palić będzie można jedynie w wyznaczonych strefach.

 • Czy będę mógł kupić bilety na miejscu przed samym koncertem?

  Tak, bilety będzie można zakupić w kasie biletowej o ile organizator na stronie internetowej bądź Facebooku nie ogłosi, że wszystkie bilety zostały wyprzedane.

 • Czy dzieci muszą kupować bilety? Czy dostają jakąś zniżkę?

  Dzieci do wieku szkolnego (6 lat) mogą wejść na koncert bez biletu, ale tylko po wypełnieniu przez opiekunów oświadczenia, że wprowadzają osoby nieletnie na teren festiwalu na własną odpowiedzialność. Treść OŚWIADCZENIA można pobrać w zakładce BILETY/REGULAMIN lub odebrać w kasie i wypełnić na miejscu w dniu koncertu.

  Uwaga: Organizator ostrzega, że uczestnicy koncertu mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub utratę zdrowia.

 • Czy należy mieć dokumenty potwierdzające tożsamość?

  Służby Porządkowe są upoważnione do legitymowania osób, więc trzeba mieć ze sobą dowód osobisty lub inny ważny dokument ze zdjęciem.

 • Czy mogę wnieść na koncert kamerę, aparat, minidisc?

  Zabronione jest wnoszenie wszelkiego sprzętu do rejestracji obrazu i/lub dźwięku. Sprzęt ten będzie musiał być pozostawiony w depozycie bądź w szatni.

  Dopuszczane jest jedynie wnoszenie małych aparatów cyfrowych z matryca do 3,2 mega pikseli. Tylko osoby akredytowane będą mogły używać innego sprzętu fotograficznego. Akredytację można otrzymać po uprzednim wysłaniu zgłoszenia na adres media@goodmusic.pl.

 • Jakie przedmioty będą rekwirowane przy wejściu?

  Zabronione jest wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów i materiałów w tym broń palna, noże, kastety, odurzających, psychotropowych, napojów/płynów, zamkniętych pakunków, sprzętu rejestrującego obraz i/lub dźwięk. Dokładny spis przedmiotów zabronionych znajduje się  w zakładce BILETY/REGULAMIN.

 • Czy na terenie sali koncertowej będzie szatnia?

  Tak. Szatnia będzie odpłatna.

 • Gdzie mogę się zgłosić w sprawnie zgubionych/zaginionych rzeczy?

  Wszystkie przedmioty znalezione na terenie sali koncertowej przez ochronę, ekipę sprzątającą bądź uczestnika imprezy zostaną przekazane do biura sali koncertowej, z którym należy kontaktować się mailowo bądź telefonicznie.

  Uwaga: W przypadku znalezienia podejrzanie wyglądającej /niebezpiecznej rzeczy prosimy o natychmiastowe zwrócenie się do ochrony.

Regulamin udziału w imprezie organizowanej przez agencję koncertową Good Music Productions

 
§1 Zakres obowiązywania

Niniejszy regulamin obowiązuje podczas imprez organizowanych przez firmę Good Music Productions M. Klonowska, M.Zioło, Sp. J. ul. Łyżwiarska 12 / 1,
02-505 Warszawa.
Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom porządkowym dotyczącym tego terenu, przepisom Ustawy z dnia 20.03.2009 r. O bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504). Wejście i przebywanie osób na terenie Imprezy oznacza bezwzględną akceptację Regulaminu.
 
§2 Postanowienia Ogólne
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 
2. W sytuacjach określonych w pkt.1 §2 lub razie odbycia się imprezy jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części sumy, na jaką opiewa bilet na imprezę.
 
3. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnych zmian w programie imprezy, zakupiony bilet zachowuje swoją ważność. W takich przypadkach, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem się imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi.
 
 
4. Zwrot biletu następuje wyłącznie w punkcie zakupu biletu za okazaniem dowodu zakupu biletu (paragonu fiskalnego, faktury itp.).
 
5. Uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 
6. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
 
§3 Kontrola i zachowanie
 
1. Służby Informacyjne i Porządkowe legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
- sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie
- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości i wieku
- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w §6 pkt. 2 i 3 niniejszego regulaminu.
- stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na terenie imprezy, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia terenu imprezy.
- sprawdzenia czy osoby niepełnoletnie, posiadają ważną zgodę od rodziców lub prawnych opiekunów na udział w imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takiej zgody wezwania do opuszczenia terenu imprezy.
- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy.
- stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik ochrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na przedstawiciela Służby Porządkowej lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.).
- ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
-               
2. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń i poleceń Policji, Służby Porządkowej oraz Spikera.
 
3. Organizator może odmówić wstępu osobie na teren imprezy w przypadku:
- stwierdzenia, że wobec osoby zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową
- stwierdzenia, że osoba znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
- zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie, lub niezgodnie z regulaminem imprezy
-  zachodzi podejrzenie, że osoba ta swoim zachowaniem może łamać postanowienia regulaminu imprezy.
 W powyższych przypadkach osobom przysługuje zwrot za bilet.
 
4. Organizator może żądać opuszczenia terenu imprezy przez uczestnika i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie to zostało wykonane, gdy uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub łamie postanowienia regulaminu imprezy. W takim przypadku usuniętemu uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu za bilet.
 
5. Zgodnie z art. 15 „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych” organizator może utrwalać przebieg imprezy przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy mogą stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia.

§4  Wstęp na imprezę.

1. Wstęp na imprezę następuje tylko i wyłącznie na podstawie ważnego biletu wstępu, zakupionego u autoryzowanego dystrybutora biletów lub przekazanego przez Organizatora.. Pełna lista dystrybutorów dostępna na www.goodmusic.pl .

2. Służby Informacyjne i Porządkowe  podczas wejścia na tren imprezy uczestników, będą kontrolować wszystkie bilety wstępu, za pomocą urządzeń sprawdzających  kody biletów. Wstęp na imprezę przysługiwać będzie jedynie  tym osobom, których bilet został zeskanowany jako pierwszy i jego kod został zweryfikowany poprawnie. Wszelkie próby wejścia na imprezę z kolejnym biletem z takim samym kodem lub innym kodami, które nie zostaną poprawnie zweryfikowane, będą traktowane jako próba oszustwa i zgłaszane na Policję.

3. Bilet na imprezę jest ważny tylko z czytelnym kodem.

4. Akceptowane będą jedynie bilety wydrukowane. Nie akceptujemy biletów na nośnikach elektronicznych, takich jak: telefony, laptopy, smartfony, tablety, itp.

5. Posiadacz biletu wstępu na imprezę ma prawo do jednokrotnego wejścia na teren imprezy. Opuszczenie terenu imprezy przez jej uczestnika, jest równoznaczne z utratą ważności jego biletu.

6. Organizator ma prawo zamienić miejsce uczestnika siedzące/stojące na inne jeżeli zajdzie taka potrzeba.

§5 Uczestnictwo osób niepełnoletnich

1. Osoby w wieku do 13 lat mogą przebywać na terenie imprezy tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

2. Osoby powyżej 13 roku życia, a nie mające ukończonych lat 18 muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w imprezie. Przy wejściu na imprezę muszą okazać oryginał zgody oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość (legitymacja szkolna, bilet miesięczny, karta rowerowa). Wzór oświadczenia znajduje się na stronie www.goodmusic.pl 

3. Opiekunowie niepełnoletnich uczestników imprez, młodszych niż 16 lat, a starszych niż 13 lat, zobowiązani są do osobistego przyprowadzenia ich na Imprezę i odebrania ich po imprezie.

 
§6 Zakazy
 
1. Osoby obecne na imprezie są obowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminów obiektu i imprezy.
 
2. Osobom obecnym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi
- materiałów wybuchowych 
- wyrobów pirotechnicznych
- materiałów pożarowo niebezpiecznych
- napojów alkoholowych
- środków odurzających lub substancji psychotropowych
 
3. Ponadto zabrania się wnoszenia:
- wszelkich płynów i napojów w opakowaniach szklanych i plastikowych oraz puszkach metalowych
- zamkniętych paczek i pakunków
- sprzętu do rejestracji obrazu lub/i dźwięku
- cyfrowych aparatów fotograficznych, aparatów fotograficznych do profesjonalnego zastosowania tj. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych.
 
4. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
Wchodzenia lub przechodzenia przez budowle nieprzeznaczone do powszechnego użytku szczególnie fasady, płot, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy.
 Wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów (np. zaplecza sceny, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe)
 Rzucania wszelkimi przedmiotami.
 Używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek lub naruszające dobre obyczaje i obrażania jakichkolwiek osób.
 Pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania.
 Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania terenu imprezy.

§7 Odpowiedzialność
 
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 
2. Osoby nadmiernie naruszające niniejszy regulamin zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.

3. Osoby posługujące się nieważnymi biletem lub podrobionym biletem, podczas próby wejścia na imprezę, nie zostaną na nią wpuszczone, a każdy taki incydent zostanie zgłoszony Policji, jako próba oszustwa, wraz ze wskazaniem osób które się tego dopuściły. Osóby te mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenia będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 
5. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
§8 Postanowienia końcowe
 
1. Wszelkie prawa do nazwy i logo koncertu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 
2. Bilet na imprezę nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy do jakichkolwiek innych celów handlowych. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży w cenie wyższej niż wydrukowana lub użycie w nieautoryzowanej promocji, unieważnienia biletu bez możliwości zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
 
3. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy pod adresem korespondencyjnym Good Music Productions; Łyżwiarska 12 / 1, 02-505 Warszawa
 
Pełna treść Regulaminu Uczestnictwa do pobrania TUTAJ